Obchodní podmínky

Upozorňujeme, že rezervaci nelze realizovat v případě vyšší moci a veškerých okolností, které mají původ v povaze restaurace jakožto říčního plavidla a povaze umístění na určeném místě jako kotvišti a v případě mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli MARINA RISTORANTE s.r.o. Jde zejména o nařízení správních orgánů nařizujících opuštění kotviště, vysoký stav vody, bouře či vliv živlů způsobujících nadměrný či nepřiměřeně obtěžující pohyb lodi, pro které musel být zastaven provoz restaurace, či technické závady spočívající v povaze věci, které brání užívání restaurace jako zatékání do obchodních prostor, zápach paliva, požár i malého rozsahu, zakouření prostor atd. V takovém případě nevzniká zákazníkovi právo na náhradu škody či ušlý zisk a jeho nárok na restaurační služby podle rezervace zaniká bez náhrady.

Vyplněním a odesláním rezervačního formuláře klient vyslovuje souhlas se zařazením všech vyplněných osobních údajů uvedených v rezervačním formuláři, jakož i dalších údajů poskytnutých při vzájemném obchodním styku (dále jako „osobní údaje“), do databáze provozovatele restaurace a s jejich zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Zpracovatelem osobních údajů je provozovatel restaurace. Vyplněním a odesláním rezervačního formuláře klient zároveň vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení na poskytnuté kontakty ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (zejména prostřednictvím e-mailu a SMS zpráv). Osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely provozovatele restaurace, včetně nabízení služeb a pro průzkum trhu. Provozovatel restaurace je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám za podmínek stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů. Správcem osobních údajů je provozovatel restaurace. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení se uděluje do odvolání tohoto souhlasu klientem. Odvolání souhlasu je možné kdykoli. Klient bere na vědomí, že mu náleží práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Klient může požádat provozovatele o informaci o zpracování osobních údajů a provozovatel případně provozovatelem pověřený zpracovatel, je povinen klientovi tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může (i) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, dále se může zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a případně požadovat náhradu škody. Provozovatel restaurace odpovídá za bezpečnost poskytnutých osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.