obchodní podmínky věrnostního programu

VĚRNOSTNÍ PROGRAMY

 

 1. LUNCH CLUB a VIP CLUB jsou věrnostní programy (společně dále jen „Věrnostní programy“) provozované společností MARINA RISTORANTE s.r.o., IČ 291 43 349, se sídlem Petrská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 203876 (dále jen „Společnost“). Účelem Věrnostních programů je další zkvalitnění služeb a speciálních výhod poskytovaných Společností svým zákazníkům.

 

 1. Chce-li se zákazník stát členem Věrnostních programů, musí se po vydání věrnostní karty zaregistrovat na marinaristorante.cz/vp vysloví souhlas s Podmínkami a potvrdí zaslaný aktivační odkaz. Členství Věrnostních programů se řídí těmito podmínkami Věrnostních programů (dále jen „Podmínky“) a obchodními podmínkami Společnosti.

 

 1. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit Podmínky a výši a formu všech bonusů vážících se k Věrnostním programům.

 

VĚRNOSTNÍ KARTY

 1.  Výhody Věrnostních programů jsou oprávněni čerpat pouze držitelé věrnostních karet LUNCH CLUB a VIP CLUB (dále jen „Věrnostní karty“ jednotlivě „Věrnostní karta LUNCH“ „Věrnostní karta VIP“). Držitelem Věrnostních karet a členem Věrnostních programů se stává každá fyzická osoba, která požádá o vydání věrnostní karty, zaregistruje se do věrnostního programu na výše uvedené webové adrese, vysloví souhlas s Podmínkami a potvrdí zaslaný aktivační odkaz. Věrnostních programů se nesmí účastnit zaměstnanci a pracovníci Společnosti a jejich rodinní příslušníci.
 2. Vydávání věrnostních karet. Věrnostní karty zákazníkovi vydá pověřený manažer restaurace MARINA RISTORANTE. Vydání věrnostních karet je zdarma. V případě ztráty, odcizení nebo mechanického poškození věrnostních karet je vydání nové karty a převod zůstatku bodů zpoplatněno částkou ve výši 100,- s DPH. Tato částka bude automaticky odečtena z věrnostní karty a zákaznického účtu. V případě nedostatečného zůstatku na Věrnostních kartách je zákazník povinen částku ve výši 100,- Kč s DPH uhradit Společnosti. Žádost o vydání duplikátu Věrnostních karet je potřeba poslat emailem na info@marinaristorante.cz.
 3.  Věrnostní karty obdrží zákazník od pověřeného manažera restaurace MARINA RISTORANTE na adrese Alšovo nábřeží, Praha 1. Věrností karty je před prvním použitím nutné aktivovat postupem podle čl. II odst. 4 Podmínek, kdy následně je zákazník oprávněn čerpat výhody Věrnostních programů. Věrnostní karty je nutné fyzicky předložit před každým placením. V případě, že zákazník nepředloží věrnostní kartu fyzicky, není možné bonusové body načíst ani uplatnit.

 

VARIANTY VĚRNOSTNÍCH PROGRAMŮ

Věrnostní programy – k dispozici jsou dvě varianty Věrnostních programů, které je možné obdržet za následujících podmínek:

 

Zákazník je nejprve oprávněn stát se členem věrnostního programu:

 1.  LUNCH CLUB („LUNCH“) – tato varianta je určena především pro zákazníky, kteří navštěvují restauraci v čase obědů nebo například při příležitosti třeba jen posezení nad kávou a čajem. Věrnostní program LUNCH se proto vztahuje výlučně na časové rozmezí a to od 11.30 do 17.00, kdy také musí být uskutečněna a zaplacena zákaznická konzumace. Zákazník předloží Věrnostní kartu LUNCH před každým zaplacením v uvedeném časovém rozmezí, kdy jako odměna bude zpět na zákaznický účet načteno 10 % bez DPH z ceny konzumace ve formě bonusových bodů. Nasbírané bonusové body pak může zákazník využít k zaplacení některé z dalších útrat v restauraci MARINA RISTORANTE. Bonusové body není možné načíst na Věrnostní karty ani uplatnit bez fyzického předložení Věrnostních karet před každou platbou. Po registraci do věrnostního programu LUNCH může zákazník sledovat stav bonusových bodů on-line po přihlášení na marinaristorante.cz/vp.

 

V případě dosažení celkové roční konzumace produktů a služeb restaurace MARINA RISTORANTE ve výši 50.000,- Kč s DPH je zákazník oprávněn stát se členem věrnostního programu VIP CLUB:

 1.  VIP CLUB („VIP“) – tato varianta je určena především pro zákazníky, kteří navštěvují restauraci MARINA RISTORANTE pravidelně a to jak v čase obědů, tak i večeří. Podmínkou členství v této variantě věrnostního programu je, že roční konzumace registrovaného zákazníka dosáhne celkové výše minimálně 50.000,- Kč s DPH. Pokud roční konzumace nedosáhne výše dle předchozí věty, nemá zákazník právo čerpat výhody této varianty věrnostního programu. Po registraci do věrnostního programu VIPmůže zákazník sledovat stav bonusových bodů on-line po přihlášení na marinaristorante.cz/vp.

Členové věrnostního programu VIP mají k dispozici speciální telefonní číslo pro rezervace v restauraci MARINA RISTORANTE.

Dále pak mají přednostní možnost rezervace v sekci VIP restaurace MARINA RISTORANTE.  Věrnostní program VIP má dvě úrovně odměn.

 

První úroveň odměny pro zákazníky VIP se vztahuje výlučně na časové rozmezí a to od 11.30 do 17.00, kdy také musí být uskutečněna a zaplacena zákaznická konzumace. Zákazník předloží Věrnostní kartu VIP před platbou v uvedeném časovém rozmezí, kdy jako odměna bude zpět na zákaznický účet načteno 15 % bez DPH z ceny konzumace ve formě bonusových bodů. Nasbírané body pak může zákazník využít k zaplacení některé z dalších útrat v restauraci MARINA RISTORANTE. Bonusové body není možné načíst na Věrnostní karty ani uplatnit bez fyzického předložení Věrnostních karet před každou platbou.

 

Druhá úroveň odměny pro zákazníky VIP se vztahuje výlučně na časové rozmezí od 17.01 do 24.00, kdy také musí být uskutečněna a zaplacena zákaznická konzumace. Zákazník předloží Věrnostní kartu VIP před platbou v uvedeném časovém rozmezí, kdy jako odměna bude zpět na zákaznický účet načteno 10 % bez DPH z ceny konzumace ve formě bonusových bodů. Nasbírané body pak může zákazník využít k zaplacení některé z dalších útrat v restauraci MARINA RISTORANTE. Bonusové body není možné načíst na Věrnostní karty ani uplatnit bez fyzického předložení Věrnostních karet před každou platbou.

 

 BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VĚRNOSTNÍCH PROGRAMŮ

 1.  Jakékoli bonusy a částky se na Věrnostní karty a zákaznické účty načítají v českých korunách. Nárok na získání bonusových bodů má zákazník při platbě všemi formami – platební kartou, hotovostí, stravenkami, dárkovou poukázkou.
 2.  Načtené bonusové body na Věrnostních kartách může zákazník uplatnit při platbě produktů a služeb Společnosti v restauraci MARINA RISTORANTE. Za bonusové body není možné získat hotovost. Bonusovými body lze hradit celý nákup, i jeho část.
 3.  Při platbě Věrnostní kartou se zákazníkovi elektronicky odečte počet bonusových bodů odpovídajících hodnotě nákupu. Při platbě nastřádanými bonusovými body se zákazníkovi další bonusové body nenačítají.
 4.  Při uplatnění nároku na slevu z nákupu (např. použitím slevové karty, kampaní nebo akčních nabídek) se bonusové body nenačítají.
 5.  Aktuální zůstatek bonusových bodů si zákazník může ověřit po přihlášení na marinaristorante.cz/vp nebo aktuální zůstatek bonusových bodů sdělí zákazníkovi na požádání obsluha restaurace MARINA RISTORANTE.
 6.  V případě technické poruchy platebního terminálu nebo pokladního systému nenese Společnost odpovědnost za nefunkčnost systému nebo za prodlevu v načtení bonusových bodů. Na načtení bonusových bodů nemá zákazník právní nárok.
 7.  Platnost Věrnostních karet a rovněž i bonusových bodů je 12 měsíců od posledního použití Věrnostních karet. Po uplynutí této lhůty jsou Věrnostní karty deaktivovány a smazány a bonusové body již nelze využít ani převést na jinou Věrnostní kartu.
 8.  Zákazníci jsou povinni bez prodlení oznámit ztrátu či odcizení Věrnostních karet Společnosti na emailové adrese info@marinaristorante.cz. Společnost zajistí deaktivaci ztracené či odcizené karty a převod bonusových bodů na novou věrnostní kartu v souladu s čl. II. odst. 5 Podmínek.
 9.  Registrací do Věrnostních programů a souhlasem s Podmínkami zákazník dává souhlas a žádá být informován o veškerých novinkách a akcích spojených s restaurací MARINA RISTORANTE a jejími partnery, zpravidla formou sdělení označeného jako „obchodní sdělení“ (OS), a to využitím emailové adresy. Zákazník dále registrací do Věrnostních programů a souhlasem s Podmínkami dává souhlas s poskytnutím osobních údajů zákazníka uvedených na registračním formuláři v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, za účelem shromažďování a zpracování osobních údajů zákazníka pro účely poskytování a nabízení služeb a produktů Společnosti, marketingové obchodní účely Společnosti a jejích partnerů (informování o službách a produktech Společnosti a jejích partnerů, vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům) a pro provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je současně nezbytné k řádnému naplnění Podmínek a Věrnostních programů.

Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, resp. do doby písemného odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti Společnosti nebo Věrnostních programů, a bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoli odvolat, a to v písemné formě zasláním na adresu Společnosti nebo na info@marinaristorante.cz. Stejný postup může zákazník využít v případě žádosti o sdělení rozsahu a formy správy a zpracování osobních údajů.

 

Společnost si vyhrazuje právo bonusové body na Věrností karty nepřipsat nebo je z Věrnostních karet odečíst, pokud:

 • byly získány v rozporu s těmito Podmínkami,
 • byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v případě zneužití Věrnostních karet jinou osobou, než která se zaregistrovala),
 • byly získány omylem, technickou chybou systému nebo za stornovaný nákup,
 • zákazník zneužil mechanismus a výhody Věrnostních programů (především tím, že získá bonusové body za transakce jiného zákazníka),
 • Společnost poskytla registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění,
 • z jiných vážných důvodů.

 

Potvrzením Podmínek zákazník vyslovuje souhlas s Podmínkami a zavazuje se podle Podmínek postupovat a dodržovat je. Zákazník si Podmínky před potvrzením přečetl, jsou pro něj srozumitelné, spravedlivé a souhlasí s nimi. Na důkaz uvedeného zákazník vyslovuje svůj svobodný, vážný a srozumitelný souhlas.